REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

„5 Salate + 1 Gratis de la Salad Box”

SECȚIUNEA 1 – ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

1.1 Campania „5 Salate + 1 Gratis de la Salad Box” (denumită în continuare „Campania’’) este organizată de S.C. DMA QUALITY FOOD S.R.L., cu sediul în Baia Mare, B-dul București nr. 55C, etaj 1, nr. 1E-3, jud. Maramureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Maramureș sub nr. J24/1114/2012, având codul de înregistrare RO 31038978, cod IBAN RO87BTRL02501202648228XX deschis la Banca Transilvania – Sucursala Baia Mare, reprezentată de d-na Sara Miravițchi, în calitate de administrator, numit în continuare „ORGANIZATOR”

1.2 Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul” sau „Regulamentul Oficial”) este finală și obligatorie pentru participanți. Organizatorul iși rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament; orice astfel de modificare va fi anunțată public de Organizator cu cel putin 24 de ore înaintea intrării în vigoare.

1.3 Prin participarea la această Campanie, participanții declară că respectă și se vor conforma tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 2 – TEMEIUL LEGAL

Prezenta Campanie se desfașoară în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

SECTIUNEA 3 – ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată și se desfașoară pe întreg teritoriul Romaniei, în Restaurantele Salad Box operate de Organizator din urmatoarele orașe: Baia Mare – VIVO!, Oradea – Lotus Center Arad – Atrium Mall, Alba Iulia – Alba Mall, Ploiești – Shopping City, Ploiești – Afi, București – AFI Palace Cotroceni, Târgu Mureș – Promenada Mall, Târgu Jiu – Shopping City, Pitești – VIVO!, Galați – Shopping City, Brăila – Brăila Mall și Sibiu – Shopping City în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și se adresează tuturor persoanelor fizice cu domiciliul sau reședința în Romania, clienți ai Organizatorului (denumiți în continuare „Participanți’’).

SECȚIUNEA 4 – PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

4.1. Campania va începe la data de 12 august 2019 și se va încheia la data de 30 septembrie 2019, respectiv 31 decembrie, data pâna la care se poate utiliza tichetul.

4.2. Participarea la Campanie se poate face exclusiv în perioada menționată mai sus. Organizatorul nu iși asumă răspunderea pentru participarea la Campanie înainte de 12 august 2019 și/sau după 30 septembrie 2019, respectiv 31 decembrie 2019, dată până la care se poate utiliza tichetul.

SECȚIUNEA 5 – DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1 Nu sunt eligibili de a participa la Campanie angajații Organizatorului, precum nici soțul/soția și rudele de gradul I ai angajaților Organizatorului.

5.2 Participarea la aceasta Campanie implică cunoașterea și acceptarea integral, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 6 – PRODUSELE PARTICIPANTE

La aceasta Campanie participă toate produsele care se vând în Restaurantele Salad Box operate de Organizator.

SECȚIUNEA 7 – PREMIILE ACORDATE

7.1 În cadrul acestei Campanii, Organizatorul oferă o salată gratis la achiziționarea a cinci salate. Salata gratis oferită poate fi una dintre salatele predefinite sau salata la alegere 5 ingrediente + carne.

SECȚIUNEA 8 – MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

8.1 Pentru a participa la Campanie, Participanții trebuie să achiziționeze de la Salad Box o salată în perioada mai sus menționată, și va primi un talon cadou, care se oferă împreună cu bonul fiscal. Pe acest talon sunt cinci cercuri în care se va pune câte o ștampilă a Organizatorului, la fiecare salată cumpărată. Clientul trebuie să prezinte talonul pentru ștampilare la fiecare salată cumpărată. După achiziționarea celor cinci salate, a șasea este gratuită, cu condiția completării datelor personale în formularul primit de la Organizator și a predării cartonașului validat (cu cinci ștampile ale Organizatorului), către Organizator.

8.2 La această Campanie participă toate salatele de la Salad Box.

8.3 Pentru ca participarea în cadrul Campaniei să fie considerată validă, trebuie să îndeplinească urmatoarele condiții:

8.3.1 Să fie respectată perioada de desfășurare a Campaniei, atât pentru achiziția de produse, căt și pentru folosirea talonului cadou;

8.3.2 Să fie respectate integral prevederile prezentului Regulament.

8.4 Organizatorul nu este răspunzător pentru imposibilitatea obiectivă de a acorda Participanților taloanele „5 Salate + 1 Gratis de la Salad Box” (ex: epuizare stocuri, suspendarea activității, forță majoră)

8.5. Organizatorul iși rezervă dreptul de a modifica materialele Campaniei fără o notificare prealabilă.

SECȚIUNEA 9 – ACORDAREA PREMIILOR

9.1 Premiile Campaniei și modul de acordare sunt reglementate la sectiunile 7 și 8 de mai sus.

9.2 Tichetul gratuit nu este nominal, iar pentru acordarea gratuității, acesta va trebui predat la casa de marcat.

9.3 Reducerea se va face la urmatoarea comandă, indiferent de valoarea acesteia, la solicitarea Participanților posesori ai tichetelor de reducere.

9.4 Tichetele cu reducere nu pot fi înlocuite cu alte produse și nici nu se poate acorda contravaloarea în bani a acestora.

9.5 Organizatorul nu va datora despăgubiri, în bani sau alte beneficii, Participanților care nu pot fi declarați câștigători din cauza nerespectării oricarei prevederi a prezentului Regulament.

9.7. Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea/înstrainarea tichetelor de reducere, de prezentarea lor necorespunzatoare, deteriorate sau falsificate și nici nu va fi obligat să acorde reducerea pe baza unor astfel de materiale, sau dacă materialele nu întrunesc toate condițiile prevăzute în acest Regulament.

SECȚIUNEA 10 – LIMITAREA RASPUNDERII

10.1 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă, abuz sau orice alte acte care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

10.2 În vederea unor dispute asupra validării unei participări sau a unui câștigător, decizia Organizatorului este definitivă.

10.3 Eventualele contestații vor fi luate în considerare dacă au fost primite de Organizator până la data încheierii campaniei. Contestațiile vor fi trimise la adresa de email: saladbox@dmagroup.ro și vor fi soluționate de către Organizator. Orice contestații sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

10.4 Organizatorul nu iși asumă responsabilitatea pentru:

10.4.1 Distrugerea sau deteriorarea tichetelor „5 Salate + 1 Gratis de la Salad Box”

10.4.2 Imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului

SECȚIUNEA 11 – FORTĂ MAJORĂ

11.1 Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de către Organizator și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.2 Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie, total sau parțial, executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întarziată de forța majoră. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice acest lucru către Participanți, în termen de cel mult cinci zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA 12 – ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania va putea fi întreruptă în caz de forță majoră sau caz fortuit printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte de informarea publicului pe pagina de Facebook: www.facebook.com/dmaqualityfood

SECȚIUNEA 13 – REGULAMENTUL CAMPANIEI

Prin participarea la aceasta Campanie, Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor aplicabile și a fost semnat astazi, 10 august 2019.

S.C. DMA QUALITY FOOD S.R.L.

DMARegulament oficial al campaniei 5 Salate + 1 Gratis de la Salad Box – DMA Qualty Food