REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

„Happy Hour -20% la Fresh de portocale”

SECȚIUNEA 1 – ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Campania „Happy Hour -20% la Fresh de portocale” (denumită în continuare „Campania’’) este organizată S.C. DMA QUALITY FOOD S.R.L., cu sediul în Baia Mare, B-dul București nr. 55C, etaj 1, nr. 1E-3, jud. Maramureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Maramureș sub nr. J24/1114/2012, având codul de înregistrare RO 31038978, cod IBAN RO87BTRL02501202648228XX deschis la Banca Transilvania – Sucursala Baia Mare, reprezentată de d-na Sara Miravițchi, în calitate de administrator, numit în continuare „ORGANIZATOR”.
1.1 Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare „Regulamentul” sau „Regulamentul Oficial”) este finală și obligatorie pentru participanți. Organizatorul iși rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament; orice astfel de modificare va fi anunțată public de Organizator cu cel putin 24 de ore înaintea intrării în vigoare. Prin participarea la aceasta Campanie, participanții declară că respectă și se vor conforma tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 2 – TEMEIUL LEGAL

Prezenta Campanie se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

SECTIUNEA 3 – ARIA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania este organizată și se desfășoară pe teritoriul României, în Restaurantele Salad Box operate de Organizator din urmatoarele orașe: Baia Mare – VIVO!, Oradea – Lotus Center Arad – Atrium Mall, Alba Iulia – Alba Mall, Ploiești – Shopping City, Ploiești – Afi, București – AFI Palace Cotroceni, Târgu Mureș – Promenada Mall, Târgu Jiu – Shopping City, Pitești – VIVO!, Galați – Shopping City, Brăila – Brăila Mall și Sibiu – Shopping City, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament și se adresează tuturor persoanelor fizice cu domiciliul sau reședința în Romania, clienți ai Organizatorului (denumiți în continuare „Participanți’’).

SECȚIUNEA 4 – PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

4.1 Campania va începe la data de 12 august 2019 și se va încheia la data de 30 septembrie 2019.
4.2 Participarea la Campanie se poate face exclusiv în perioada menționată mai sus. Organizatorul nu iși asumă răspunderea pentru participarea la Campanie înainte de 12 august 2019 și/sau după 30 septembrie 2019.

SECȚIUNEA 5 – DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1 Nu sunt eligibili de a participa la Campanie: angajații Organizatorului, precum nici soțul/soția și rudele de gradul I ai angajaților Organizatorului.
5.2 Participarea la aceasta Campanie implică cunoașterea și acceptarea integral, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 6 – PRODUSELE PARTICIPANTE

La aceasta Campanie participă produsul Fresh de portocale la 400 ml care este comercializat în Restaurantele Salad Box operate de Organizator, din orașele menționate mai sus.

SECȚIUNEA 7 – PREMIILE ACORDATE

7.1 În cadrul acestei Campanii, Organizatorul oferă 20% reducere la Freshul de portocale.

SECȚIUNEA 8. MECANISMUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

8.1. Pentru a participa la Campanie, Participanții pot să achiziționeze de la Salad Box un Fresh de portocale la 400 ml, cu 20% reducere, în intervalul orar 10-12.
8.2 Pentru ca participarea în cadrul Campaniei să fie considerată validă, trebuie să îndeplinească urmatoarele condiții:
8.2.1 Să fie respectată perioada de desfășurare a Campaniei, pentru achiziția produlului care face obiectul acestei promoții.
8.2.2 Să fie respectate integral prevederile prezentului Regulament.
8.3 Organizatorul nu este răspunzător pentru imposibilitatea obiectivă de a acorda Participanților Freshul de portocale cu reducerea de 20% (ex: epuizare stocuri, suspendarea activității, forță majoră).
8.4 Organizatorul iși rezervă dreptul de a modifica materialele Campaniei fără o notificare prealabilă.

SECȚIUNEA 9 – ACORDAREA PREMIILOR

9.1 Premiile Campaniei și modul de acordare sunt reglementate la secțiunile 7 și 8 de mai sus.
9.2. Organizatorul nu va datora despăgubiri, în bani sau alte beneficii, Participanților care nu îndeplinesc prevederile prezentului Regulament.

SECȚIUNEA 10 – LIMITAREA RĂSPUNDERII

10.1 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă, abuz sau orice alte acte care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.
10.2 Eventualele contestații vor fi luate în considerare daca au fost primite de Organizator pâna la data încheierii campaniei. Contestațiile vor fi trimise la adresa de email: saladbox@dmagroup.ro și vor fi soluționate de către Organizator. Orice contestații sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

SECȚIUNEA 11 – FORȚA MAJORĂ

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majora înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de către Organizator și a carui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.
11.2. Dacă o situație de forță majoră impiedică sau întarzie, total sau parțial, executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată de forța majoră. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice acest lucru către Participanți în termen de cel mult cinci zile lucratoare de la apariția cazului de forță majoră.

SECȚIUNEA 12 – ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania va putea fi întreruptă în caz de forță majoră sau caz fortuit printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte de informarea publicului pe pagina de Facebook: www.facebook.com/dmaqualityfood

SECȚIUNEA 13 – REGULAMENTUL CAMPANIEI

Prin participarea la aceasta Campanie, Participanții sunt de accord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.
Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor aplicabile și a fost semnat astăzi, 10 august 2019.

S.C.DMA Quality Food S.R.L.

DMAREGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE „Happy Hour -20% la Fresh de portocale” | SaladBox – DMA Quality Food